Детска градина "Люляче"


Относно детска градина „Люляче“


За нас


Обществен съвет:

1.Емилия Георгиева-председател

Нели Махмудова-резервен член

2.Стефка Ботева-член

Ирина Белишева-резервен член

3.Паулина Мартинова-член

Михаела Наскова-резервен член

4.Цветелина Иванова-член

Виктория Асанова-резервен член

5.Геновева Иванова представител на Община Ловеч

Дарина Топалова -резервен член


Първо заседание на Обществения съвет, проведено на 20.12.2016 г.
Избран председател-Надя Венелинова

Първо заседание на Обществения съвет , проведено на 4.12.2019 г.
Избран председател-Емилия Георгиева

Публикувани документи

Програмна система
План БДП на ДГ Люляче
Информация за услуги 136
Информация за услуги 153
План за работа със семейство
Етичен кодекс на работещите с деца
Приложение 1, 2, 3 и 4 от 09.02.2016г.
Правилник за дейността на ДГ Люляче
Мерки за повишаване качеството на образованието
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Заповед за определяне на заявител за по схема "Училищен плод" и по схема "Училищно мляко"
Вътрешни правила на ДГ „Люляче”-Ловеч за работа в условията на извънредна епидемична обстановка в страната
Годишен план 2020-2021
План за действие и финансиране на стратегия 2020-2024
Програма уязвими групи
Система уязвими групи
Програмна система 2020-2021
Стратегия 2020-2024
Отчет на стратегия 2016-2020
График
Заповед
Стратегия за развитие период 2016 - 2020
План за действие и финансиране 2016 - 2020
Програмна система 2019-2020
Годишен план 2019-2020
Годишен комплексен план на педагогически и помощен персонал 2017 / 2018
Годишен комплексен план на педагогически и помощен персонал 2018 / 2019